VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Platné od 24. 8. 2020

 

Zboží uvedené v našem e-shopu dodáváme výhradně firemní klientele s platným IČ, zboží je určeno pro interní využití těchto firem.

Zboží neprodáváme koncovým zákazníkům.

Úvodní ustanovení

1.1       V případě, že nebyly sjednány jiné podmínky písemnou smlouvou, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“ (dále jen „VODP“), vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní vztahy, vznikající mezi společností Intelsol s. r. o., IČO: 02774569, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsanou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 223738 (dále jen „Intelsol“), jako prodávajícím, resp. poskytovatelem a kupujícím, resp. odběratelem (dále jen „odběratel“) uvedeným v kupní smlouvě či jiné smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2       Veškerá prezentace zboží a služeb Intelsolu umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní je informativního charakteru a Intelsol není povinen uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je toto zboží nebo služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva mezi odběratelem a Intelsolem vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako smlouva (kupní, o poskytnutí služeb atp.) a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) odběratelem Intelsolu a písemným přijetím objednávky odběratele Intelsolem (e-mailem nebo poštou).

1.3       Smlouvou se Intelsol zavazuje, že odběrateli odevzdá zboží/věc, která je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, resp. že poskytne služby ve smlouvě uvedené a odběratel se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí Intelsolu kupní cenu, resp. zaplatí cenu poskytnutých služeb.

1.4       Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 občanského zákoníku se pro smlouvu vylučuje.

1.5       Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu odběratele překlad textu smlouvy do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.6       Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VODP.

1.7       VODP tvoří nedílnou součást smlouvy.

1.8       Smluvní vztah ze smlouvy vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), v souladu s ustanovením odst. 1.2 VODP.

Předmět plnění

1.9       Předmětem plnění smlouvy je dodávka zboží nebo poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě (dále jen „předmět plnění“).

Cena plnění

1.10    Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích Intelsolu (dále jen „nabídka“) nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.11    Cena předmětu plnění zahrnuje náklady na dopravu předmětu plnění do jednoho místa dodání v ČR, pokud je cena předmětu plnění z jedné smlouvy vyšší než 5 000,- Kč (bez DPH).

1.12    Cena předmětu plnění napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v nabídce uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

1.13    Veškeré kalkulace ceny předmětu plnění jsou nezávazné a Intelsol není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto předmětu plnění. Odběratel bere na vědomí, že Intelsol není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti ze smluvních vztahů vůči Intelsolu.

Dodací lhůta

1.14    Dodací lhůta je vždy uvedena ve smlouvě nebo v potvrzení přijetí objednávky Intelsolem.

1.15    Dodací lhůta je uváděna v kalendářních týdnech.

1.16    Dodací lhůta je splněna předáním předmětu plnění dopravci k přepravě. Doba přepravy není součástí dodací lhůty a trvá standardně 24 hodin (v rámci České republiky). Dodací lhůta se může prodloužit o dobu, po kterou trvá případná překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí Intelsol bez prodlení odběrateli.

1.17    Intelsol má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit odběrateli.

1.18    Lhůta pro dodání předmětu plnění začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek:

sjednaná záloha je připsána na účet Intelsolu,

objednávka je řádně potvrzená Intelsolem (viz odst. 1.2 VODP).

1.19    Intelsol si vyhrazuje právo dřívějších dodávek než uvedených ve smlouvě nebo ve VODP.

Dodací podmínky

1.20    Odběratel po předchozí dohodě s Intelsolem volí některý z následujících způsobů dopravy:

osobní odběr v Praze (sídlo pobočky Intelsolu),

kurýrní služba s dobírkou (nezávislý dopravce),

kurýrní služba bez dobírky (nezávislý dopravce),

rozvoz na místo určené odběratelem (Intelsol – za smluvních podmínek).

1.21    Vyjma varianty uvedené v odst. 3.2 VODP, zaplatí odběratel Intelsolu náklady na dopravu dle způsobu dopravy uvedených v odst. 5.1 VODP, u variant 5.1.2 až 5.1.4 formou zvláštní položky ve faktuře.

1.22    Intelsol je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a odběratel je povinen částečné plnění přijmout.

1.23    Bude-li odběratel v prodlení delším 10 kalendářních dnů s převzetím předmětu plnění, vyzve jej Intelsol písemně k převzetí předmětu plnění v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude účtováno skladné (v případě zboží) a že má v úmyslu předmět plnění prodat třetí osobě. Takový předmět plnění bude Intelsol skladovat maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si odběratel předmět plnění ani po uplynutí doby 6 týdnů, je Intelsol oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Intelsolu na náhradu škody, způsobené prodlením odběratele s převzetím předmětu plnění a úhradu skladného.

1.24    V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno předmět plnění doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu plnění, resp. náklady spojené s jiným způsobem dopravy.

Platební podmínky

1.25    Odběratel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za předmět plnění včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.

1.26    Po vzájemné dohodě se v smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady ceny:

na základě faktury po poskytnutí předmětu plnění,

100 % záloha vč. DPH předem,

dobírka (autodoprava, pošta),

částečná záloha + doplatek na základě faktury po poskytnutí předmětu plnění.

1.27    Při variantě 6.2.1 vzniká Intelsolu právo na vyúčtování ceny (fakturaci) dnem předání předmětu plnění odběrateli nebo prvnímu dopravci.

1.28    Pokud není stanoveno jinak, splatnost ceny je do 7 dnů ode dne doručení faktury, přičemž cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky ceny na účet Intelsolu.

1.29    Intelsol je oprávněn požadovat zaplacení ceny i při částečném plnění smlouvy a odběratel je povinen cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

1.30    Vlastnická práva k předmětu plnění dle každé smlouvy přechází na odběratele až po uhrazení ceny v plné výši na účet Intelsolu.

1.31    Žádná část ceny nesmí být uhrazena postoupením pohledávek třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky odběratele, kterou má vůči Intelsolu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

1.32    Intelsol zasílá faktury fyzicky či elektronicky na předem stanovenou e-mailovou adresu dohodnutou mezi Intelsolem a odběratelem. V případě, že odběratel neupozorní Intelsol na změnu e-mailové adresy, neodpovídá Intelsol za odeslání faktury na neaktuální e-mailovou adresu.

Smluvní pokuty

1.33    Bude-li odběratel v prodlení se zaplacením nebo doplacením ceny Intelsolu, je odběratel povinen zaplatit Intelsolu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Odstoupení od smlouvy

1.34    Intelsol může od smlouvy odstoupit v případě, že je odběratel v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je Intelsol oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy odběratelem nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

1.35    Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

1.36    Odstoupí-li Intelsol od smlouvy (příp. části plnění), je odběratel povinen vrátit Intelsolu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy poskytnutý předmět plnění (příp. část, jehož se odstoupení týká).

1.37    Intelsol neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost poskytnutí předmětu plnění v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednaný předmět plnění není ve lhůtě žádané odběratelem na trhu dostupný. Intelsol v takovém případě bude odběratele písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného předmětu plnění vůbec, přičemž odběrateli tímto nevzniká vůči Intelsolu žádné právo na náhradu újmy. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí odběratel Intelsolu písemně, a to ve lhůtě vyznačené na sdělení Intelsolu. Pokud tak neučiní, má se za to, že odběratel od smlouvy nebo její části odstupuje a Intelsol automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek předmětu plnění.

1.38    Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a skladného.

Jiná ustanovení

1.39    Při prodlení odběratele s převzetím předmětu plnění delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z ceny skladovaného předmětu plnění, nejméně však 50,- Kč bez DPH za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

1.40    Nezaplacení ceny za předmět plnění ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

1.41    Pro rozměry předmětu plnění nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného předmětu plnění nebo jeho částí.

1.42    Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co do barevnosti a detailů provedení.

1.43    Intelsol si vyhrazuje právo na dodání předmětu plnění s rozdílem 5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství předmětu plnění se cena automaticky poměrně změní.

1.44    Za vadu dodaného předmětu plnění se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným předmětem plnění a barvou dle katalogu nebo vzorku.

 

Ochrana osobních údajů

1.45    Odběratel, pokud je fyzickou osobou – podnikatelem, uzavřením smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) v databázi zákazníků Intelsolu po splnění smlouvy (za účelem marketingu, nabídek, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí Intelsolu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

1.46    Intelsol informace o odběrateli uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje odběratele jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje Intelsol nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených Intelsolem dodáním předmětu plnění, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy.

1.47    Právním důvodem zpracování osobních údajů Zákazníka je plnění uzavřené smlouvy, příp. plnění zákonem stanovených povinností Poskytovatele (zejm. povinnosti archivační účetně a daňově evidenční), příp. je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele (zejm. vyřizování stížností, reklamací, následná péče o Zákazníka). K tomuto zpracování nepotřebuje Poskytovatel souhlas Zákazníka, pokud není mezi stranami dohodnuto jinak. Právo Zákazníka, kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se tehdy neuplatní.

1.48    Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odběratele doručené Intelsolmu odstranit z databáze.

1.49    Smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány Intelsolem, a to i po jejich splnění. Smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně Intelsol, případně osoba Intelsolem pověřená archivací. Tato není oprávněna zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Reklamační řád

1.50    Tyto VODP stanoví postup při uplatnění a vyřízení práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) u předmětu plnění poskytnutého odběrateli Intelsolem.

1.51    Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě nebo těchto VODP uvedeno jinak.

1.52    Odběratel je povinen prohlédnout předmět plnění s náležitou péčí bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody předmětu plnění na odběratele a opětovně před jeho použitím.

1.53    V případě, že předmět plnění byl dodán v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u Intelsolu bez zbytečného odkladu, nejpozději v níže stanovených lhůtách. Nedojde-li v těchto lhůtách k reklamaci, považuje se předmět plnění za řádně poskytnutý. Zároveň s písemnou reklamací je odběratel v takovém případě povinen předložit reklamovaný předmět plnění a příslušné dodací listy.

1.54    Zjevné vady předmětu plnění musí být odběratelem písemně oznámeny Intelsolu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí předmětu plnění, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 3 měsíců od převzetí předmětu plnění. To se však netýká:

u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

u použité věci vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla při převzetí odběratelem,

nebo to vyplývá z povahy věci.

1.55    Intelsol odpovídá odběrateli, že předmět plnění při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá odběrateli, že v době, kdy věc převzal:

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Intelsol nebo výrobce popsal, nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu předmětu plnění a na základě reklamy jimi prováděné,

předmět plnění se k účelu, který pro jeho použití Intelsol uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druh obvykle používá,

předmět plnění odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je předmět plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

předmět plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.56    Projeví-li se vada předmětu plnění v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že předmět plnění byl vadný již při převzetí.

1.57    Odběratel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, nebo pokud při převzetí předmětu plnění věděl, že předmět plnění má vadu anebo pokud vadu způsobil sám odběratel.

1.58    Vyskytne-li se u předmětu plnění při dodání či v průběhu záruční doby vada, má odběratel právo uplatnit práva z vadného plnění (vadu či vady reklamovat). Za vadu nelze považovat změnu předmětu plnění, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, údržby, zásahu vyšší moci nebo neoprávněného zásahu či nevhodné manipulace v rozporu s návodem či poučení poskytnutého odběrateli nejpozději při dodávce předmětu plnění.

1.59    Intelsol je povinen uznané vady předmětu plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:

je-li dodání vadného předmětu plnění podstatným porušením smlouvy, může odběratel:

požadovat odstranění vady dodáním nového předmětu plnění bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu plnění, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může odběratel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má odběratel právo na bezplatné odstranění vady,

požadovat odstranění vady opravou předmětu plnění,

požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění,

odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění,

je-li dodání vadného předmětu plnění nepodstatným porušením smlouvy, může odběratel:

požadovat odstranění vady opravou předmětu plnění,

požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění.

1.60    Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem převzetí předmětu plnění od Intelsolu nebo okamžikem, kdy Intelsol předá předmět plnění prvnímu dopravci do místa určení. Při převzetí předmětu plnění od dopravce je odběratel povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen uvede odběratel tuto informaci do předávacího protokolu dopravce.

1.61    V případě uznání vady předmětu plnění nahradí Intelsol pouze hodnotu řádně reklamovaného předmětu plnění.

1.62    Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na předmětu plnění nemá odkladný účinek na zaplacení ceny v termínu splatnosti.

1.63    Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamovaný předmět plnění kompletní (pokud není nekompletnost či jiné množstevní vady předmětem reklamace).

1.64    Reklamaci uplatňuje odběratel písemně (reklamačním zápisem). Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

adresu a označení Intelsolu,

název předmětu plnění,

datum dodání předmětu plnění a sepsání reklamace,

specifikaci objednávky, smlouvy, dodacího listu, osvědčení o kvalitě případně jiných dokladů k dodávce předmětu plnění,

popis vad (vady) a množství (počet kusů) vadného předmětu plnění,

volbu práva z titulu vadného plnění (způsob vyřízení reklamace – viz odst. 11.10 VODP). Odběratel je oprávněn požadovat vyřízení jedné reklamace různými alternativními (podpůrnými) způsoby,

případně další vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace (foto apod.),

v případě, že nebude reklamační zápis obsahovat výše uvedené informace, prodlouží se lhůta pro vyřízení reklamace o dobu do doručení jejich dodatečného doplnění Intelsolu. Odběratel je povinen v běžné pracovní době umožnit Intelsolu či jím pověřené osobě prověřit reklamované vady předmětu plnění na místě, kde se předmět plnění nachází (pokud nebude možné reklamovaný předmět plnění doručit zpět Intelsolu v souladu s odst. 11.4 VODP).

1.65    Reklamační zápis se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž:

dvě jsou určeny pro Intelsol,

jedno si ponechá odběratel,

jedno se založí k reklamovanému předmětu plnění.

Závěrečná ustanovení

1.66    Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

1.67    Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (odběratel nebo Intelsol) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (odběratele nebo Intelsolu) a adresát (odběratel nebo Intelsol) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (odběratel nebo Intelsol) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

1.68    Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

1.69    Odběratel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Intelsolu souvisejících s předmětem plnění nebo podnikem Intelsolu na adresu elektronické pošty odběratele.

1.70    Odběratel a Intelsol se dohodli, že všechny majetkové spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, sporů z jejího zajištění, výkonu či ukončení práv tohoto právního vztahu vznikajících nebo s ním souvisejících, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.